Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze, dostępny pod adresem internetowym wisniowagora.pl/, prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze z siedzibą w Wiśniowej Górze — numer NIP 7282192349 oraz numer REGON 004273829. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra. Adres poczty elektronicznej: gokwisniowagora@wp.pl, numer telefonu: 794959991.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na podstawie podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchom będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.9. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: wisniowagora.pl/.
1.4.10. Sprzedawca / Usługodawca – Sklep internetowy Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze, dostępny pod adresem internetowym wisniowagora.pl/, prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze z siedzibą w Wiśniowa Góra — wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 7282192349 oraz numerem REGON 004273829. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra.
1.4.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.14. Ustawa o Prawach Konsumenta / Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu Formularza Rejestracji kliknięciu pola „Załóż konto” potwierdzeniu chęci utworzenia Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gokwisniowagora@wp.pl lub też pisemnie na adres: ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra.
2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków po wypełnieniu Formularza Zamówienia kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ZAMAWIAM i PŁACĘ”.
2.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; – dostęp do poczty elektronicznej; – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.1.1. Pisemnie na adres: ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra;
2.4.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gokwisniowagora@wp.pl.
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
2.4.2.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
2.4.2.2. Żądania Usługobiorcy;
2.4.2.3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. Warunki zawierana umowy sprzedaży
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.
3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.
3.5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4. Sposoby i terminy płatności za produkt
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką w siedzibie Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 64.
4.1.3. Płatności elektroniczne e-przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/. Regulamin i procedury płatności są zamieszczone na stronie operatora płatności.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w czasie 15 minut od zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna przychodząca na adres e-mail lub dostępna po zalogowaniu do konta.
5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6. Zwrot
6.1. Zwrot może zostać złożony przez Klienta na przykład:
6.1.1. Pisemnie na adres: ul. Tuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra;
6.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gokwisniowagora@wp.pl.
6.1.3 Przez formularz dostępny na stronie https://wisniowagora.pl/moje-konto/orders/ jeśli było założone konto przy zakupie produktu.
6.2. Sprzedawca ustosunkuje się do zwrotu Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7. Postanowienia końcowe
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści